การประเมินความเสี่ยง และการวิเคราะห์สินเชื่อ

สำหรับผู้บริหารระดับผู้จัดการ – ผู้อำนวยการ

การบริหารจัดการทางการเงินของธนาคาร เป็นเรื่องที่ผู้บริหารองค์การควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากหากเกิดความเสียหายจะส่งผลกระทบทั้งระบบของธนาคาร ดังนั้นผู้บริหารจำเป็นต้องทราบถึงการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงโดยต้องคำนึงถึงเสถียรภาพทางการเงินและการบริหารสินทรัพย์ลงทุน (Portfolio Management) อันส่งผลให้ธนาคารต้องกำหนดนโยบาย เพื่อควบคุมความเสี่ยงในการดำเนินงานที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมและควบคุมได้  


แนวทางที่ธนาคารจะป้องกันความสูญเสียในการลงทุน จึงจำเป็นต้องกำหนดนโยบายเบื้องต้นในอันที่จะป้องกันหรือรักษาเงินทุนหรือลดความเสี่ยงภัย (Minimizing Risks) ให้น้อยลง ซึ่งการให้สินเชื่อเป็นการลงทุนก้อนใหญ่ของธนาคาร จึงจำเป็นต้องมีการบริหารสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีกระบวนการทั้งการพิจารณาคุณค่าทางเครดิต (Credit Worthiness) การพิจารณาคุณสมบัติและความสามารถชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ และเมื่อได้มีการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าไปแล้ว ก็จะต้องมีกระบวนการตรวจสอบทานสินเชื่อ (Credit Reviews) และประเมินค่าสินเชื่อ (Credit Appraisal) เพื่อให้สามารถป้องกันและ/หรือแก้ไขปัญหาของสินเชื่อ ก่อนที่จะมีปัญหารุนแรงจนยากแก่การแก้ไข นอกจากนี้ยังจะต้องมีเทคนิคในการบริหารหนี้มีปัญหา (Problem Loan Management) และการเรียกเก็บหนี้ (Credit Collection) อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพด้วย


สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ

เนื่องจากการดำเนินงานทางการเงินของธนาคาร ต้องคำนึงถึงเสถียรภาพทางการเงินและการบริหารสินทรัพย์ลงทุน (Portfolio Management) ส่งผลให้ธนาคาร ต้องกำหนดนโยบาย เพื่อควบคุมความเสี่ยงในการดำเนินงานที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมและควบคุมได้ ดังนั้นระบบการบริหารสินเชื่อของธนาคาร จึงต้องได้รับการพัฒนา ที่ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ


ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาบุคลากรสายงานสินเชื่อจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของ Additional Technical Skill เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระยะยาว ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและลักษณะการประกอบธุรกิจของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม