เทคนิคการปรับปรุงและเพิ่มคุณค่างาน

การส่งเสริมให้พนักงานทุกคนร่วมมือกันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการปรับปรุงงานอยู่ตลอดเวลา จะช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพงานแต่ละฝ่าย ลดกระบวนการและขั้นตอนในการทำงาน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจ ด้วย ต้นทุนมนุษย์ที่ลงทุนไม่มาก แต่ได้ผลที่ยั่งยืนทั้งต่อตนเองและองค์กร ดังนั้นองค์กรจึงควรเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมเทคนิค การปรับปรุงงานและเพิ่มคุณภาพงานให้แก่พนักงาน เพิ่มมากยิ่งขึ้นและตลอดไป