การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

การวางแผนจัดทำโครงการ จัดเตรียมกำลังคนให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามกำหนดเวลาและเป้าหมายจำนวน โครงการที่ตั้งไว้ และหากมีโครงการใดๆที่อาจเกิดขึ้นโดยคาดไม่ถึง หัวหน้า ผู้บริหารที่รับผิดชอบควรมีหลักในการบริหาร โครงการที่สามารถรับมือได้กับทุกปัญหา เพื่อให้การประสานงาน การดำเนินโครงการต่างๆการจัดทำงบประมาณ สามารถ ดำเนินต่อไปและสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ