Tax Knowledge & Solution


May 30
2012
  • กำหนดการสัมนาพิเศษ

    กำหนดการสัมนาพิเศษ เรื่อง "การสร้างผลกำไรจาการซื้อขายกิจการ (Maximizing Returns from M&A)" จัดโดย : บริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี่ จำกัด วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00 น.-17.00 น.