Tax Knowledge & Solution


Jul 31
2012
  • บริจาคช่วยน้ำท่วมอย่างไร ได้ทั้งความสุขใจ แถมยังจ่ายภาษีน้อยลง

    การบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างไรจึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้บริจาคนั้น เป็นสิ่งที่ผู้บริจาคควรต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจน เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว การบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือสินค้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ ต้องเป็นการบริจาคให้แก่ผู้ประสบภัยผ่านหน่วยงานราชการ...