ที่ปรึกษาทางการเงิน

ไอร่า แอดไวเซอรี่ มีทีมงานที่ปรึกษาทางการเงินที่มีประสบการณ์และได้รับใบอนุญาติที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์เเละตลาดหลักทรัพย์ ผู้ซึ่งมีทักษะและความเข้าใจในธุรกิจตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสามารถให้คำปรึกษาภายใต้หลักวิชาชีพต่อองค์กรของท่านได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพื่อที่ท่านทางการเงินได้อย่างเหมาะสม


การปรับปรุงโครงสร้างหนี้

เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์โดยตรงในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ที่สามารถให้คำปรึกษาแก่ท่านเพื่อให้ท่านประสบความสำเร็จในกระบวนการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้  และการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการผ่านศาลล้มละลายกลาง โดยขอบเขตงานบริการหลักของเราได้แก่


1. ชี้แจงมูลเหตุที่แท้จริงของการเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
2. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนดแผนดำเนินการ (Action Plan) และแนวทาง ในการจัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างหนี้
3. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการเจรจากับเจ้าหนี้


การซื้อขาย / ควบรวมกิจการ

เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการซื้อขายและควบรวมกิจการ การครอบงำกิจการและการร่วมลงทุน ความสำเร็จที่ผ่านมาของเราในการหาผู้ลงทุนที่เหมาะสมผ่านทางเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ลูกค้าของเราอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าของกิจการ และก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน


บริการด้านอื่นๆ

• การสอบทานทางการเงิน (Financial Due Diligence)  

• การประเมินมูลค่าของกิจการและ/หรือหุ้นสามัญ (Company or Share Valuation)  

• การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisory Services -  IFA) 

• การเงินสำหรับกิจการ

• การระดมทุน

• การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ / การวางแผนธุรกิจ

• การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

• การบริหารสินทรัพย์

• การเป็นที่ปรึกษาการปรับโครงสร้างหนี้

• การควบคุมการรับจ่ายของบริษัท

• การวางระบบบัญชี


Track Record
 
ผู้รับบริการที่ผ่านมา
    ประเภท
บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) การได้มาซึ่งสินทรัพย์ใหญ่ในหุ้นสามัญ
บริษัท ทีเคเค โลจิสติคส์ จำกัด การได้มาซึ่งสินทรัพย์ใหญ่ในหุ้นสามัญ
บริษัท รีฟริโก อีควิปเม้นท์ จำกัด การขายสินทรัพย์และธุรกิจ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ: การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด(มหาชน) ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ: การได้มาซึ่งสินทรัพย์ (Value ~ Bt 53 M)
บริษัท เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) การตรวจสอบสถานะการเงินและการปรับโครงสร้างหนี้
สถาบันการบินพลเรือน ที่ปรึกษาทางการเงินในการปรับโครงสร้างองค์กร
บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ: การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ การตรวจสอบสถานะการเงินของบัญชีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย การบริการให้คำแนะนำทางธุรกิจ
บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) การประเมินมูลค่ากิจการเพื่อการชำระบัญชีเลิกกิจการ
บริษัท เอ็ม บีเค จํากัด (มหาชน) ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ: การได้มาซึ่งสินทรัพย์ (Value ~ Bt 586 M)
กระทรวงการคลัง การประเมินการลงทุน
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ: การได้มาซึ่งสินทรัพย์ (Value ~ Bt 900 M)
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) โครงการปรับโครงสร้างและควบรวมองค์กร
การตรวจสอบสถานะการเงินของบัญชีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
บริษัทอุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จำกัด (มหาชน) การระดมทุน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย แผนธุรกิจสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ: การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย การบริหารสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จำนวน 170 ราย
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ: การได้มาซึ่งสินทรัพย์ (Value ~ Bt 409 M)
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) •ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ: การได้มาซึ่งสินทรัพย์ (Value ~ Bt 4,670 M)
•ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ: การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์/การขอเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ •ที่ปรึกษาการวางระบบบัญชี
•ที่ปรึกษาการวางระบบการควบคุมภายใน
องค์การจัดการน้ำเสีย การเตรียมการสำหรับแผนธุรกิจของWMA ในช่วงปี 2548-2552
บริษัทอาหารสากล จำกัด (มหาชน) การระดมทุน
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) การตรวจสอบสถานะการเงินของบัญชีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) การประเมินมูลค่ากิจการ
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) การปรับโครงสร้างบริษัท
บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการเสนอขายหุ้น
บริษัท อิออน ธนาสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ : เกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)