ความรู้ด้านภาษี


เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้ทางภาษีอากรที่ถูกต้อง เพื่อให้สมาชิกทราบถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับและใช้ประโยชน์สูงสุดจากสิทธิประโยชน์ดังกล่าว อีกทั้งเรายังอยู่เคียงข้างและช่วยแก้ไขปัญหาทางภาษีอากรซึ่งท่านสามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม บริการของเรา มีดังนี้


การให้ความรู้ทางด้านภาษีอากร 

เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษีอากรที่สามารถให้ความรู้และตอบคำถามทางด้านภาษีอากร ติดตามข่าวภาษีอากร และสรุปหลักเกณฑ์กฎหมายภาษีอากรที่ประกาศใหม่ รวมถึงการเขียนวิเคราะห์ฎีกา และบทความทางด้านภาษีอากร เพื่อเป็นข้อมูลแก่ท่านในการนำไปปรับใช้กับธุรกิจของท่านอย่างถูกต้องและเหมาะสม


การให้คำแนะนำในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษีอากรที่คอยติดตามการเปลี่ยนแปลง และวิเคราะห์สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการให้คำแนะนำเพื่อให้ท่านสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากสิทธิประโยชน์ดังกล่าว 


การตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาทางภาษีในเชิงธุรกิจ

เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษีอากรที่สามารถตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับธุรกรรมทางธุรกิจประเด็นพิพาททางภาษี เพื่อหาข้อผิดพลาด และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของท่าน