Tax Knowledge & Solution


Aug 14
2012
 • ภาระภาษีจากการนำสิ่งของของโรงแรมไปบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยญี่ปุ่น และภาคใต้

  การนำสิ่งของของโรงแรมออกขาย เพื่อนำเงินไปบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยญี่ปุ่น และภาคใต้นั้นมีผลทางภาษีอย่างไร

Comment 1
Aug 06
2012
 • ใบกำกับภาษีที่ออกเป็นชุด ออกอย่างไรจึงจะถูกต้องตามกฎหมาย

  บริษัทฯ ได้รับใบกำกับภาษีที่มีลักษณะพิมพ์ออกจากโรงพิมพ์ โดย Blank เลขที่ เล่มที่ และไม่มีช่อง VAT 7% (แต่เขียนด้วยลายมือแยกต่างหาก) และออกร่วมกับเอกสารการค้าอื่น โดยเรียงลำดับ

  ดังนี้ ใบเสร็จ/ใบส่งของ ใบกำกับภาษี แต่ไม่มีคำว่าเอกสารออกเป็นชุดใบกำกับภาษีดังกล่าวสามารถนำมาใช้ได้หรือไม่

Comment 1
Aug 16
2012
 • ทำอย่างไรให้บิลเงินสดสามารถใช้เป็นหลักฐานนำมาลงเป็นรายจ่ายได้

  บริษัทฯ ได้ซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนจากร้านค้าแห่งหนึ่ง และร้านค้าดังกล่าวได้ออกบิลเงินสดให้พนักงานของบริษัทฯ 

  บริษัทฯ สามารถนำรายจ่ายดังกล่าวมาลงเป็นรายจ่ายของบริษัทฯ อย่างถูกต้องได้หรือไม่

Comment 1