บริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี่ จำกัด

บริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี่ จำกัด เดิมชื่อบริษัท ธรรมนิติและทรูธ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)  ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 ให้บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจแบบครบวงจร ทั้งในด้านการเงินและการบัญชี การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การซื้อขายและควบรวมกิจการ ภาษี และ การจัดฝึกอบรมภายในองค์กร บริการของเราครอบคลุมทุกภาคธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการเงิน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ธุรกิจSMEs รวมทั้งบุคคลธรรมดา


ใบอนุญาต

•  ที่ปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้ หลักการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย
•  ที่ปรึกษาการเงินประเภท A จากกระทรวงการคลัง
•  ที่ปรึกษาการเงินจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์เเละตลาดหลักทรัพย์