นายฐิตินันท์ กำภู ณ อยุธยา

การศึกษา :
 
  • วุฒิบัตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน : รับรองโดย สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี : มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

ประสบการณ์ทำงาน :
 
  • ผู้อำนวยการอาวุโส : บริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี่ จำกัด
  • ผู้จัดการส่วนการเงิน : บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด