นายอภิเลิศ หวังสุธรรม

การศึกษา :
 
  • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์  : สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ  : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน :
 
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ : ไอร่า แอดไวเซอรี่ จำกัด
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ : บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ : บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
  • ผู้อำนวยการ : บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
  • เจ้าหน้าที่อาวุโส : บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เจ้าพระยา จำกัด