เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน

เทคนิคในการบริหารจัดการทางการเงินและสภาพคล่องของบริษัท คือกุญแจสำคัญและจำเป็นที่ผู้บริหารจะต้องมี ความรู้ความเข้าใจในหลักการวิเคราะห์งบทางการเงิน เพื่อให้เกิดความสามารถในการคาดการณ์ ,กำหนดเป้าหมายและ ทิศทางของการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะทางการเงิน อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์คู่แข่งเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการ รับมือได้ทันท่วงที ความจำเป็นในการอบรมหรือเรียนรู้จะยิ่งเพิ่มเป็นทวีคูณ เมื่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยของโลกยิ่งทวีความ รุนแรง เศรษฐกิจทำให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงตามไปด้วยในยุคโลกาภิวัฒน์ Globalization เช่นนี้