หลักการจัดการกับข้อร้องเรียน ข้อต่อว่า
และคำบ่นของลูกค้า

งานบริการลูกค้า นอกจากจะให้บริการแก่ลูกค้าตามธุรกิจแต่ละประเภทแล้ว ยังต้องเตรียมรับมือกับ ข้อร้องเรียน ข้อ ต่อว่าจากลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่หากผู้ที่ทำหน้าที่ให้บริการ ได้รับการฝึกฝนและมีความรู้ในหลักการ จัดการกับเรื่องนี้ เปลี่ยนจากข้อร้องเรียนเป็นโอกาสในการแก้ไขข้อผิดพลาดในการให้บริการ ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ ปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ดียิ่งขึ้นและพัฒนาศักยภาพการให้บริการของธุรกิจให้ประสบ ความสำเร็จมากขึ้น โดยในหลักสูตรนี้มุ่งเน้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับข้อ ร้องเรียน ข้อต่อว่า และ คำบ่นของลูกค้าอย่างมืออาชีพ และสามารถเรียนรู้วิธีการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า และ ปรับปรุงทัศนคติในการทำงานด้วยใจ ไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่