นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์

การศึกษา :
 
  • ปริญญาโทสาขาการเงิน : University of Houston Texas, USA
  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมดี) : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน :
 
  • กรรมการ บริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี่ จำกัด
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการผู้จัดการ : บริษัท ธรรมนิติและทรูธ จำกัด
  • ผู้บริหารการลงทุนและวาณิชธนกิจ : บริษัท ไทย สแตรทิจิค  แคปปิตอล จำกัด
  • รองผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ : บริษัหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)