นางสาวบุษบา คุณาศิรินทร์

การศึกษา :

 

  • ปริญญาโท M.A. (Econ)University of Akron, Ohio, USA
  • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน :
  • กรรมการ : บริษัท  ไอร่า แอดไวเซอรี่ จำกัด
  • ที่ปรึกษา บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
  • ผู้อำนวยการ : บริษัท หลักทรัพย์ธนสยาม จำกัด
  • ผู้อำนวยการ : สถาบันเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)
  • ผู้อำนวยการด้านการตลาด : บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เจ้าพระยา จำกัด
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการวิเคราะห์หลัก-ทรัพย์ : บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เอกชาติ จำกัด (มหาชน)
  • รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย